Wykrywanie wycieków nVent RAYCHEM TraceTek to wszechstronny system modułowy z wymiennymi komponentami, które można skonfigurować na wiele różnych sposobów. Standardowe długości przewodów nVent RAYCHEM TraceTek wyposażone są w konektory które łączy się bez specjalnych narzędzi, co ułatwia modyfikację lub konfigurację i rozbudowę systemu w przyszłości. Asortyment modułów alarmowych i komponentów modułowych pozwala na dostosowanie układu do ogromnej ilości aplikacji.

Budowa modułowa TraceTek

Poniższy przewodnik przedstawia typowe niewielkie konfiguracje systemów nVent RAYCHEM TraceTek. Zakres możliwości systemu są ogromne, na przykład: jedna centralka TraceTek TT-TS12 może monitorować maksymalnie 375 000 km przewodu sensorowego, TTDM maksymalnie 190 000 km, moduły TTSIM-2 oraz TTSIM po 150 m, TTC-1 do 30 m. Więcej informacji znajduje się kartach katalogowych i instrukcjach.


System podstawowy

Składa się z następujących podstawowych części:

 • Moduł alarmowy.
 • Przewód sygnałowy (między modułem a monitorowanymi obszarami).
 • Przewód sensorowy.
 • Zakończenie obwodu terminalem.
 • Akcesoria, takie jak klipsy i identyfikator.

System z rozgałęzieniem

Składa się z następujących podstawowych części:

 • Moduł alarmowy.
 • Przewód sygnałowy (między modułem a monitorowanymi obszarami).
 • Modułowy przewód sygnałowy wyposażony z dwóch stron w konektory.
 • Modułowe złącze rozgałęziające.
 • Przewody sensorowe.
 • Zakończenie obwodów terminalami.
 • Akcesoria, takie jak klipsy i identyfikatory.
Schemat detekcja wycieków

Pokrycie małego obszaru

Przekaźniki alarmowe z modułu TTC-1 mogą być używane do sterowania sprzętem (np. zamykania zaworu, uruchomienia pompy)
Moduł SIM można zainstalować w obszarze, w którym przebywają osoby obsługi technicznej, wybrane moduły posiadają alarm dźwiękowy.

Prosty, ekonomiczny system TraceTek służy do monitorowania małych obszarów i stanowi niezależną instalację przeznaczoną dla wydzielonego obszaru lub procesu. Taki rodzaj systemu sprawdza się przy niezależnym powiadamianiu o alarmie lub bezpośrednim sterowaniu urządzeniem. Jest oparty na module alarmowym nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1.

Przekaźniki alarmowe w module TTC-1 mogą być wykorzystywane do sterowania urządzeniami (np. zamykaniem zaworu), powiadamiania o alarmie i / lub sygnalizowania alarmu do systemu hosta. Przewód sensorowy można ułożyć w taki sposób, aby zapewnić pełne wykrywanie wycieków w pompach, kotłach i innych urządzeniach.


Pokrycie szerokiego obszaru w paru pomieszczeniach

Bardziej zaawansowane systemy są skonstruowane w taki sposób, aby pokryć większe obszary. Zapewniają lokalizowanie wycieków dzięki wykorzystaniu odpowiedniego modułu alarmowego. Na poniższym rysunku przedstawiono system rozległy z wieloma obwodami wykrywania wycieków, monitorowany przez moduł alarmowy TT-TS12.

Do utworzenia wielu obwodów sensorowych użyto modułowego rozgałęźnika obwodów TT-MBC-PC. Symulator długości (TT-WL-4.5M / 15FT-PC) posłużył do zasymulowania dodatkowej długości przewodu w obwodzie sensorowym.

Rysunek przedstawia mapę systemu utworzoną po instalacji. Ponumerowane punkty referencyjne (np. oznaczenie 125 na rysunku) oznaczają odległość lokalizacji wycieku obserwowaną w każdym punkcie procesu mapowania.

Podczas wycieku mapa systemu umożliwia łatwe określenie odległości lokalizacji wycieku na centralce TT-TS12 w odniesieniu do określonej części obwodu wykrywania wycieków.

Na poniższym rysunku A oznacza miejsce, w którym obwód sensorowy przechodzi do nowego pomieszczenia; w miejscu tym stosowany jest symulator długości. Symulator długości symuluje przewód sensorowy o długości 4,5 m, zatem mapa systemu pokaże wyraźny podział między oddzielnymi obszarami.

B przedstawia odgałęzienie w obwodzie sensorowym. Zastosowany jest rozgałęźnik obwodów TraceTek, zatem dołączone odgałęzienia prezentowane są jako łączone szeregowo, środkowa odnoga jako pierwsza. Rozgałęźnik obwodów uwzględnia również symulowaną długość przewodu 4,5 m na każdym odgałęzieniu celem uzyskania wyraźnego podziału na obszary. Chociaż nie pokazano tego na rysunku, w obrębie odgałęzień system również może zawierać odgałęzienia. Liczba odgałęzień jest ograniczona tylko długością obwodu sensorowego.

System lokalizacji TraceTek może monitorować jeden lub więcej dużych obszarów.

Połączenie z sondami punktowymi

Sonda punktowa TT-FLAT-PROBE może wykrywać wycieki wody w niskich punktach, tacach ociekowych lub studzienkach w których przewody sensorowe TraceTek są nieodpowiednie. Sonda TT-FLAT przeznaczona jest do użytku w warunkach normalnej wilgotności i może wyzwalać sygnał wycieku na minimalnej głębokości wody od około 5 do 12mm. Urządzenie może być montowane na podłodze lub na ścianie i ma możliwość regulacji wysokości, gdy wymagane są głębsze poziomy głębokości wody w celu wyzwolenia sygnału wycieku. Sonda punktowa TT-FLAT może być połączona z przewodem sensorowym z innymi prostymi lub złożonymi obszarami detekcyjnymi.

Sonda punktowa TT-FLAT-PROBE może wykrywać wycieki wody w niskich punktach, tacach ociekowych lub studzienkach w których przewody sensorowy TraceTek są nieodpowiednie.

Detekcja wycieków w strefach zagrożonych wybuchem EX