Szeroki wybór przewodów sensorowych nVent RAYCHEM TraceTek zapewnia szeroką detekcję wycieków cieczy przewodzących oraz nie przewodzące prąd które ujęto w tabeli poniżej.

PL

Woda, glikol, solanka, akrylonitryl, lodowaty (stężony) kwas octowy, kwas fosforowy, woda amoniakalna, chlorek etylu, bezwodnik octowy, Formalina, ksylen, styren, chlorek 2-etyloheksanoilu, chlorek izobutyroilu, Chlorek izononanoilu, chlorek neo-dekanoilu, chlorek neo-heptanoilu, chlorek oktanoilu, chlorek piwaloilu, metanol pływający na wodzie, heksan, kwas chlorowodorowy, fenol, alkohol etylowy, mocznik („Ad Bleu”)

Kwasy:

Kwas octowy 25% / CH3CO-OH, kwas octowy 50% ~ 99,4% / CH3COOH, chlorek żelazowy / FeCI3, kwas hydrofluorowy 49% / HF, kwas azotowy 15 ~ 65% / HNO3, kwas siarkowy 25 ~ 98% / H2SO4, alkohol , Etanol (95% w H2O) / CH3-CH2-OH, etanol (100% / CH3-CH2-OH, izopropanol, alkohol izopropylowy (IPA) / (CH3) 2 CHOH, metanol (100%) / CH4O, metanol ( do 95% w H2O)

Kwasy żrące:

Wodorotlenek sodu (stężony) / NaOH, podchloryn sodu / NaOCl, wodorotlenek tetrametyloamoniowy (TMAH) / (CH3) 4NOH

Paliwa:

Diesel # 1, Diesel # 2, Olej opałowy # 6, Benzyna, Benzyna Vapor, Jet A, Jet B, JP-10, JP-4, JP-5, JP-7, Nafta, Light Sweet Crude

Smary:

Samochodowy płyn przekładniowy, płyn hamulcowy, olej hydrauliczny, olej silnikowy SAE 20, olej silnikowy SAE 30

Pozostałe:

Węglowodór alifatyczny (ogólny), wodorotlenek amonu NH4OH, anizol, siarczek węgla, chloroform, dimetyloformamid, Dowtherm A, octan etylowy, glikol etylenowy, formaldehyd, formalina, freon TF, terpentyna gumowa, heptan, nadtlenek wodoru / H2O2, spirytus mineralny, Mobiltherm 603 , Benzyna ciężka, PCB, poliuretan (PUR), płyn przeciw zamarzaniu Prestone, olej transformatorowy Shell Diala X, monomer styrenowy, tetrahydrotiofen, chlorek metylenu / metanol 50/50, aceton, octan butylu, czterochlorek węgla, chorobenzyna, cykloheksan, dichlorometan, benzyna etylowa, metyl Keton etylowy (MEK), chlorek metylenu, N-metylo-pirolodon, toluen, trichlorotan, trichloroetherylen, ksylen

EN

Water, glycol, brine, Acrylonitrile, Glacial (conc.) Acetic Acid, Phosphoric Acid, Ammonia Water, Ethyl Chloride, Acetic Anhydride, BELL GREEN 2 COAT URETHANE MINERAL OIL, Formalin, Xylene, Styrene, 2-Ethylhexanoyl chloride, Isobutyroyl chloride, Isononanoyl chloride, Neo-Decanoyl chloride, Neo-heptanoyl chloride, Octanoyl chloride, Pivaloyl chloride, Methanol floating on water, Hexane, Hydrocloric acid, Phenol, Ethyl Alcohol, Ureum („Ad Bleu”)

Acid:

Acetic Acid 25%/CH3CO- OH, Acetic Acid 50%~99.4% / CH3COOH, Ferric Chloride / FeCI3, Hydroflouric Acid 49% / HF, Nitric Acid 15~65% / HNO3, Sulfuric Acid 25~98% / H2SO4, Alcohol, Ethanol (95% in H2O) / CH3-CH2-OH, Ethanol (100% / CH3-CH2- OH, Isopropanol, Isopropal Alcohol (IPA) / (CH3)2 CHOH, Methanol (100%) / CH4O, Methanol (up to 95% in H2O)

Caustic:

Sodium hydroxide (concentrated) /NaOH, Sodium Hypochlorite / NaOCl, tetramethylammonium hydroxide
(TMAH) / (CH3) 4NOH

Fuel:

Diesel #1, Diesel #2, Fuel Oil #6, Gasoline, Gasoline Vapor, Jet A, Jet B, JP-10, JP-4, JP-5, JP-7, Kerosene, Light Sweet Crude

Lubricant:

Automotive Transmission Fluid, Brake Fluid, Hydraulic Oil, SAE 20 Motor Oil, SAE 30 Motor Oil

Other:

Aliphatic hydrocarbon (generic), Ammonium Hydroxide NH4OH, Anisole, Carbon DiSulfide, Chloroform, DimethylFormamide, Dowtherm A, Ethyle Acetate, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Formalin, Freon TF, Gum Turpentine, Heptane, Hydrogen Pereoxide / H2O2, Mineral Spirits, Mobiltherm 603, Naphtha, PCB, Polyurethane (PUR), Prestone Antifreeze, Shell Diala X Transformer Oil, Styrene Monomer, Tetrahydrothiophene, 50/50 methylene chloride /methanol, Acetone, Butyl Acetate, Carbon Tetrachloride, Chorobenzine, Cyclohexane, Dichlolromthane, Ethyl Benzine, Methyl Ethyle Ketone (MEK), Methylene Chloride, N-Methyl Pyrrolodone, Toluene, Trichlorothane, Thrichloroetherylene, Xylene